Sabtu, 26 November 2011

INVENTORI PSIKOLOGI BOLEH MENERANGKAN TENTANG PRESTASI DAN TINGKAH LAKU INDIVIDU

Ujian psikologi secara amnya boleh didefinisikan sebagai aplikasi prosedur yang sistematik dalam usaha meninjau dan menerangkan tingkah laku dengan menggunakan skala numerik atau kategori-kategori tertentu (Cronbach, 1990). Kaplan dan Sacuzzo (1989) pula mendefinisikan ujian psikologi sebagai “satu set item yang direkabentuk untuk mengukur ciri-ciri manusia yang berhubung dengan tingkah laku”. Guion , 1965 dlm. Hamidah Hj. Abd. Ghani (1982) mensifatkan ujian sebagai pembolehubah peramal kerana ianya mengukur sifat yang ada hubungan dengan prestasi pekerjaan. Menurut Hull (1928) ujian psikologi adalah pengukuran beberapa peringkat tingkah laku individu yang dipilih dengan teliti.


Menurut Murphy dan Davidshofer (1998) sehingga kini terdapat lebih 1,000 ujian psikologi yang direkabentuk dan diterbitkan di negara barat bagi menilai pelbagai aspek psikologi, daripada inventori personaliti hinggalah kepada ujian kepintaran skor kendiri, daripada ujian pengamatan hinggalah kepada ujian bagi menilai pelbagai kemahiran kognitif. Tujuan utama ujian psikologi ini diadakan untuk membandingkan tingkah laku dua atau lebih pemohon. Lawshe dan Balma (1966) telah mengutarakan tiga tujuan utama ujian psikologi dijalankan untuk menilai kecekapan, iaitu ujian yang berhubung dengan pengetahuan serta kemahiran individu, untuk menilai prestasi pekerjaan yang cekap mengandungi soalan yang ada hubungan dengan keupayaan yang dikehendaki bagi prestasi kerja yang baik.


Lender (1965) menyatakan bahawa ujian psikologi ialah salah satu daripada teknik pemilihan kakitangan yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai diri pemohon. French (1961) berpendapat bahawa penggunaan ujian psikologi mempunyai tiga fungsi, iaitu memilih pekerja baru, menilai pekerja untuk tujuan kenaikan pangkat dan memberi khidmat nasihat kepada pekerja. Ujian yang diberikan ini dapat memberi maklumat mengenai seseorang calon dan maklumat tersebut adalah perlu untuk tujuan penilaian selain daripada mendapat gambaran menyeluruh mengenai tingkah laku individu tersebut. Penggunaan ujian-ujian psikologi sebagai satu teknik pemilihan personel dipersetujui oleh kebanyakkan pengkaji seperti French (1961), Guion (1965), Bender (1965), Lawshe dan Balma (1966) dan Meyer dan Donaho (1979).


Pada masa kini, kebanyakkan ujian begitu meluas digunakan dalam bidang pemilihan personnel. Alat ujian psikologi telah digunakan secara meluas untuk melihat sifat personal yang penting untuk menghurai dan memahami tingkah laku seseorang individu. Misalnya kecerdasan, kebimbangan, konsep kendiri dan motivasi (Murphy dan Davidshofer 1998). Kita dapat mengetahui tingkah laku seseorang melalui penghuraian atau hasil (gambaran) skor daripada ujian yang diperolehi. Keputusan alat ujian turut boleh digunakan untuk meramal tingkah laku atau pencapaian seseorang dalam pemilihan personel.


Di Malaysia, ujian peperiksaan menjadi salah satu cara ukuran persekitaran tahap pencapaian akademik individu sama ada di sekolah atau di pusat pengajian tinggi. Keputusan yang diperolehi ini akan menghuraikan tahap pencapaian seseorang individu. Skor yang diperolehi daripada ujian itu amat penting untuk digunakan di dalam bidang sains tingkah laku (Aiken (1988), Allen dan Yen (1979). Anastasi (1982) melihat ujian mempunyai peranan untuk memastikan perbezaan antara individu atau respon individu yang sama dalam keadaan yang berbeza. Ini bermakna ujian boleh digunakan untuk membuat keputusan tentang diri seseorang.


Ketepatan dalam meramal prestasi individu adalah titik tolak bagi kebanyakkan pengurusan personel yang berjaya. Penentuan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberian bonus dan penganugerahan serta ganjaran adalah bergantung kepada penilaian prestasi masa lalu.


Ujian psikologi menyediakan maklumat tentang kemahiran, kebolehan, pengalaman dan ciri-ciri yang boleh digunakan bagi menerangkan prestasi kerja masa akan datang. Bergantung kepada jenis pekerjaan, prestasinya adalah fungsi kebolehan kognitif dan bukan kognitif, pengalaman lalu, kemahiran sosial, kemahiran dalam melaksanakan tugas khusus, tahap motivasi atau gabungan daripada kesemua faktor tersebut.


Secara ringkasnya terdapat beberapa ujian yang sering digunakan dalam industri dan organisasi bagi tujuan pemilihan personel seperti Ujian Personnel Wonderlic (PW), Ujian Minnesota Clerical Test (MCT) dan Ujian Organizational Commitment Questionnaire (OCQ). Ujian Pesonnel Wonderlic adalah suatu ujian pelbagai pilihan mengandungi 50 item, terdiri darripada item lisan, matematik, gambar dan analitik adalah satu daripada contoh ujian kecerdasan. Ujian Personnel Wonderlic mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi dan menunjukkan korelasi yang signifikan dengan pengukuran dalam pelbagai prestasi kerja. Ujian ini dapat menerangkan prestasi kecerdasan individu berkaitan lisan, matematik dan pengamatan. Bagi calon yang mempunyai skor yang tinggi dalam ujian ini akan menunjukkan kemampuan prestasi mereka dalam setting pekerjaan.


Ujian Minnesota Clerical Test (MCT) digunakan untuk mengukur fungsi khusus pengkeranian. MCT mengandungi dua sub ujian, iaitu perbandingan angka dan perbandingan nama. Ujian mestilah dijawab dalam masa yang ditetapkan. MCT dianggap sebagai ujian kepantasan pengamatan dan ketepatan yang boleh dipercayai dengan kebolehpercayaan uji dan uji semula melebihi .70. Ini menerangkan bahawa individu yang memperolehi skor yang tinggi menunjukkan mereka mempunyai kepantasan dan pengamatan yang baik. Oleh itu ia mampu memberi input dalam proses pemilihan.


Ujian Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) digunakan untuk mengukur tahap komitmen calon tehadap organisasi. Skor yang diperolehi daripada item-item yang terdapat dalam ujian ini dapat menerangkan persepsi atau tanggapan calon terhadap kesetiaan kepada organisasi, kesudian menyumbang lebih tenaga untuk bersama-sama mencapai matlamat organisasi dan penerimaan nilai organisasi.


Berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa inventori psikologi sememangnya sebagai peramal dalam menerangkan prestasi tingkah laku individu. Keputusan yang diperolehi daripada sesuatu ujian yang dijalani oleh seseorang individu akan menghuraikan perkara yang diukur.

5 ulasan:

Alieza Dayasari berkata...

terima kasih.... berguna utk saya....

md kamal yusoff berkata...

Semoga bermanfaat untuk anda.

~ Cik LuLu ~ berkata...

tq so much :) i read this for exam

md kamal yusoff berkata...

Terima kasih. selemat berexam

Nur Fatin Nadila Yaacob berkata...

Assalamualaikum..boleh encik terangkan tntang minnesota multiphasic personality inventory-2 (mmpi-2).. sy amat memerlukan penjelasan untuk kefahaman dan tugasan sy..terima kasih...